Anasayfam Yap Sřk Kullanřlanlara Ekle

 

Sitene Ekle KŘnye Ar■iv  Ţleti■im  rss  
ANASAYFA VŢDEO GALERŢ FOTO GALERŢ FŢRMA REHBERŢ ŢLANLAR ŢLETŢŮŢM  
 
D├╝zcan┬?dan bayram mesaj─▒
Hac─▒ adaylar─▒m─▒z─▒n sa─?l─▒kl─▒ bir ┼?ekilde ibadetlerini
Devletimizin ve Say─▒n Devlet Ba┼?kan─▒m─▒z─▒n sonuna
Ba┼?kan d├╝zcan┬?dan Okul M├╝d├╝r├╝ne Hasta Ziyareti
Kartal─▒n ba┼?ar─▒l─▒ Okul M├╝d├╝r├╝ Fikret kocaman


Medeniyetlerin sembol isimleri - YEMEK - Adil Haber Yorum
 
MEDENŢYETLERŢN SEMBOL ŢSŢMLERŢ
BU HABERŢN EKLENME TARŢHŢ 08-03-2015 / 11-35

 

Anasayfa'ya D÷n 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TŘm Yemek Haberleri  
Medeniyetlerin sembol isimleri

Mđ▒sđ▒r deyince aklđ▒mđ▒za Hasan el-Benna, Seyyid Kutub gelir. Sudan deyince Hassan Turabi, Pakistan deyince Muhammed đ░kbal ve Mevdudi aklđ▒mđ▒za gelir. Bu Ů?ahsiyetler, müslüman cođ?rafyada islami düŮ?üncenin ve hareketlerin sembol isimleri olmuŮ?lardđ▒r. Türkiye┬?de yaŮ?ayan, müslümanlarđ▒n meseleleri ile az çok ilgilenen bir kiŮ?i için de bu durum geçerlidir. Anđ▒lan isimlerin fikirlerine katđ▒lmđ▒Ů? olsun ya da olmasđ▒n bu isimler sembol olma özelliklerini korurlar. Bir ülkede yaŮ?ayanlar diđ?er ülkelerin sorunlarđ▒ ile ilgilenmek istediklerinde, öncelikle bu sembol Ů?ahsiyetlerin yaŮ?adđ▒đ?đ▒ ya da yaŮ?amđ▒Ů? olduđ?u ülkeleri seçerler. đ░nsanlarđ▒, ülkeleri, çeŮ?itli kültürleri tanđ▒mak için dünyayđ▒ gezen birçok insan da benzer bir yol izler. đ░nsanlar gezdikleri, tarihini bildikleri, sembol Ů?ahsiyetlerini tanđ▒dđ▒klarđ▒ ülkelerin sorunlarđ▒ ile daha yakđ▒ndan ilgilenirler. Çünkü algđ▒da seçicilik ilginin yönünü belirler. Bunun sonucunda halklarđ▒n yakđ▒nlaŮ?masđ▒ meydana gelir. Halklarđ▒ yakđ▒nlaŮ?an ülkeler bir birini model olarak alma ihtiyacđ▒ hissederler.

Son zamanlarda gerek BaŮ?bakanđ▒mđ▒zđ▒n uluslararasđ▒ sisteme getirdiđ?i eleŮ?tirilerin dünya gündemine girmesi ile gerekse Türk yapđ▒mđ▒ dizilerin đ░slam ülkelerinde yayđ▒nlanmasđ▒ gibi nedenlerle Türkiye’nin tanđ▒nđ▒rlđ▒đ?đ▒ artmđ▒Ů?tđ▒r. Ancak ülkelerin halklarđ▒nđ▒n inanç ve fikirlerinin oluŮ?umuna, bilgi üreten entelektüel gruplar yön verirler. AnlaŮ?đ▒lmasđ▒ ciddi bilgi birikim isteyen felsefi düŮ?ünceler, entelektüel gruplar tarafđ▒ndan kamuoyu ile hikaye, roman, günlük yazđ▒lar, sinema, tiyatro ve diđ?er iletiŮ?im yöntemleri ile paylaŮ?đ▒larak geniŮ? kitlelerin fikir dünyalarđ▒ oluŮ?turulur. Bu süreç belki yüzyđ▒llar sürebilir (Örneđ?in batđ▒da önce Rönesans oldu, sonra reformlar yapđ▒ldđ▒). Yani önce halkđ▒n fikirleri roman, hikaye ve tiyatro eserleri ile inŮ?a edildi, daha sonra reformlar yapđ▒ldđ▒. 1789 Fransđ▒z đ░htilali yüzyđ▒llar süren bilgi örgülemesinin sonucu olmuŮ?tur. Dünya halklarđ▒na devlet sistemleri ihraç eden ülkeler iŮ?e, ilk önce zihinleri inŮ?a ederek baŮ?larlar. Türkiye đ░slam cođ?rafyasđ▒nda model ülke olmak ve medeniyetler yarđ▒Ů?đ▒nda ön saflara geçmek istiyor ise ilk önce dünyadaki entelektüel gruplara fikirler sunmalđ▒dđ▒r.

Yazđ▒nđ▒n giriŮ?inde bahsettiđ?im sembol isimler üzerinden ülkelerin tanđ▒nmasđ▒, aslđ▒nda o ülkelerdeki entelektüel gruplarđ▒n fikir ve düŮ?üncelerinin, ülkemizdeki entelektüel kesimin fikir dünyalarđ▒nđ▒n inŮ?asđ▒nda ve çeŮ?itli entelektüel gruplarđ▒n oluŮ?umunda etkili olmalarđ▒nđ▒n sonucunda oluŮ?muŮ?tur. Bu, bizim için kötü bir sonuç deđ?ildir. Çünkü peygamber efendimiz bizlere, dođ?ru bilginin hangi milletten gelirse gelsin alđ▒nmasđ▒nđ▒ öđ?ütlüyor. Aslđ▒nda hakikatin bilgisi zamana, kiŮ?iye ve mekana göre deđ?iŮ?meyen bilgidir. đ░nsanlar deđ?iŮ?meyen hakikatlerin peŮ?inde olduđ?u kadar deđ?erlidir. Deđ?iŮ?meyen hakikatlere hangi millet ulaŮ?đ▒rsa yücelir, kamu vicdanđ▒nđ▒ ikna ettiđ?i oranda kđ▒ymet bulur. Hakikat evrenseldir ve her millet o bilgi birikimine sahip çđ▒kmalđ▒dđ▒r. đ░nsanlđ▒đ?a katkđ▒ sunmak, bilinmeyen hakikatleri ortaya çđ▒kararak, insanlar ile paylaŮ?makla gerçekleŮ?ir. Bu paylaŮ?đ▒mlar sonucunda ülkelerin yada milletlerin sembol isimleri ortaya çđ▒kar. đ░Ů?te bu sembol isimler sizin insanlđ▒k alemine kazandđ▒rdđ▒đ?đ▒nđ▒z hakikatlerin olduđ?unun, hakikat bilgilerini bulup paylaŮ?tđ▒đ?đ▒nđ▒zđ▒n göstergeleridir. Ne kadar sembol isminiz var ise o kadar insanlđ▒k alemine katkđ▒nđ▒z vardđ▒r. Bu günün dünyasđ▒ndaki entelektüel gruplar arasđ▒nda Sokrates, Platon ve Aristo’yu tanđ▒mayan yoktur her halde. Bu isimlerin tanđ▒nmđ▒Ů?lđ▒đ?đ▒, Yunan milletinin insanlđ▒k alemine katkđ▒ sunduđ?unu gösteren en önemli delilidir. Tabiî ki đ░slam dünyasđ▒ndan da insanlđ▒k alemine katkđ▒ sunan Ů?ahsiyetler var. Mesela Mevlana, Yunus Emre gibi…

đ░slam cođ?rafyasđ▒nda model ülke olmak isteyen Türkiye’de acaba sembol isim olmuŮ? kaç kiŮ?i var? Evet batđ▒ kültürü ile uyumlu sembol isimler var. Peki đ░slami kültürün temsilcisi olarak kaç kiŮ?i vardđ▒r? Örneđ?in Cahit Zarifođ?lu, Nurettin Topçu, Necip Fazđ▒l Kđ▒sakürek, Elmalđ▒lđ▒ Hamdi Yazđ▒r gibi Türkiye’deki entelektüellerin çok iyi tanđ▒dđ▒đ?đ▒ isimler, đ░slam dünyasđ▒nda ve dünyadaki entelektüel gruplar tarafđ▒ndan ne kadar tanđ▒maktadđ▒r? Yada Kahire, Beyrut, Saraybosna, Tahran, đ░slamabat gibi, entelektüellerin yođ?un olduđ?u büyük Ů?ehirlerin sahaflarđ▒nda dolaŮ?đ▒rken kendi dillerinde yukarđ▒daki sayđ▒lan yazarlarđ▒mđ▒zdan kaç tanesinin kitaplarđ▒nđ▒ bulabiliriz? Benim kanaatim azđ▒n da azđ▒dđ▒r. Tabii bu ayrđ▒ca araŮ?tđ▒rđ▒lmasđ▒ gereken bir husustur. Anketler ve araŮ?tđ▒rmalar yapđ▒lmasđ▒ gereken geniŮ? boyutlu bir konudur. Ancak benim kiŮ?isel izlenimlerin Türkiye’de bilinen sembol Ů?ahsiyetlerin yurt dđ▒Ů?đ▒nda çok fazla bilinmediđ?i yönündedir.

Öncelikle, medeniyetler yarđ▒Ů?đ▒nda, model ülke olmak isteyen bir Türkiye için bu durum önemli bir sorundur. Medeniyetler çatđ▒Ů?masđ▒ demiyorum. Çünkü medeniyet kurmak isteyen toplumlar çatđ▒Ů?mamalđ▒dđ▒r, insanlđ▒đ?a katkđ▒da bulunabilmek için yarđ▒Ů?malđ▒dđ▒r. đ░yiliklerde yarđ▒Ů?mak güzel bir haslettir. đ░yilik için çatđ▒Ů?ma olmaz. Yeteri kadar sembol isimler üretememiŮ? olmak uzun vadede önemli bir sorundur. Çözüm; ülke olarak sembol isim olabilecek kiŮ?ileri, dünya gündemine taŮ?đ▒maktđ▒r.

Dođ?ru ve etkili bir çözüm üretebilmek için, "Entellektüel dünyamđ▒z etkili isimleri niçin sembol tüm müslüman cođ?rafya için birer sembol isim olamadđ▒lar?" sorusunu cevaplamak gerekiyor. đ░nsanlarđ▒n büyük bir çođ?unluđ?u ilmi veya akademik kitaplarđ▒ en iyi anladđ▒đ?đ▒ dil olan anadilinde okumak ister. Yani yabancđ▒ bir dil bilseler dahi anlaŮ?đ▒lmasđ▒ zor olan felsefi, bilimsel, edebi ve akademik metinleri, kendi ana dillerinde okumak isterler. Bir dilin anlaŮ?đ▒lmasđ▒ en zor olan kđ▒smđ▒ yazđ▒ dilidir. Yazđ▒ dilinin de anlaŮ?đ▒lmasđ▒ en zor olan kđ▒smđ▒ felsefi, bilimsel ve akademik yazđ▒m türleridir. đ░nsanlar anlamakta zorluk çektikleri yazđ▒larđ▒ okumak istemezler. Çünkü insan zorluklardan kaçan bir yapđ▒ya sahiptir. Kolayđ▒ varken insan niçin zor olanđ▒ yapsđ▒n ki? Evet insan günlük dili ne ise o dilde yazđ▒lan akademik kitaplarđ▒ okumayđ▒ tercih eder. Ancak maddi bir kazanç sađ?layacađ?đ▒ yada önemli bir ihtiyacđ▒nđ▒ karđ▒Ů?đ▒lacađ?đ▒ zaman insan zorluklara katlanđ▒r. O nedenle iŮ?i icabđ▒ dil öđ?renmek zorunda olana kiŮ?iler yabancđ▒ dili çabuk öđ?renirler. đ░htiyacđ▒ olmayan bilgiyi öđ?renmek istemez insan. Özetle para kazanacaksa Türkçe öđ?renirler. Bu nedenlerle yalnđ▒z Türkçe eserleri okumak için yabancđ▒ insanlar Türkçe öđ?renmenin peŮ?ine düŮ?mezler. Ticaret için ise Türkçe öđ?renmek yerine đ░ngilizceyi tercih ediyorlar. Evet az da olsa Türkçe öđ?renen insanlar var. Ama ne kadar?

Siz bir kitap yazdđ▒đ?đ▒nđ▒zda ve bunu đ░stanbul Türkçesi ile yayđ▒nladđ▒đ?đ▒nđ▒zda, iyi bir ihtimal ile 80 milyon insana hitap ediyorsunuz demektir. Aynđ▒ eseri Arapça yayđ▒nladđ▒đ?đ▒nđ▒zda yaklaŮ?đ▒k 500 milyon insana, đ░ngilizce yayđ▒nladđ▒đ?đ▒nđ▒zda yaklaŮ?đ▒k 3,5 (üçbuçuk) milyar insana hitap ediyorsunuz demektir. Yukarđ▒da saydđ▒đ?đ▒mđ▒z ülkemizden çđ▒kmđ▒Ů?, sembol olabilecek derecede fikri eserleri olan Ů?ahđ▒slarđ▒n kaçđ▒nđ▒n kitaplarđ▒ Arapça ve đ░ngilizceye tercüme edildi? Ben tercümelerine rastlamadđ▒m.

Bir kitabđ▒ tercüme ederek basđ▒lmasđ▒ üç yoldan mümkün olmaktadđ▒r. ilk olarak Devlet, kültürel faaliyet için kitap tercüme ettirip yayđ▒nlamaktadđ▒r. ikinci olarak sivil toplum kuruluŮ?larđ▒, kendi fikirlerine uygun olan ve kendi amaçlarđ▒nđ▒ gerçekleŮ?tirmeye katkđ▒da bulunabilecek kitaplarđ▒ tercüme ettirip yayđ▒nlamaktadđ▒r. Son olarak kar sađ?lamak için kurulmuŮ? olan yayđ▒nevleri, yüksek satđ▒Ů? rakamlarđ▒na ulaŮ?abilecek kitaplarđ▒ tercüme ettirip yayđ▒nlamaktadđ▒r. Yani özel giriŮ?im olan yayđ▒nevleri kar getirmeyen kitaplarđ▒ tercüme ettirip bastđ▒rmayđ▒ tercih etmezler. Kültürümüzün sembol Ů?ahsiyetlerinin külliyatlarđ▒nđ▒, yabancđ▒ devletlerin ve sivil toplum kuruluŮ?larđ▒nđ▒n tercüme ettirerek yayđ▒nlamalarđ▒ pek olasđ▒ deđ?ildir. Çünkü dođ?al olarak kendi kaynaklarđ▒na daha çok yer ayđ▒rmak isterler. Kar amacđ▒ güden yayđ▒n evleri ise daha çok dünya çapđ▒nda ünü olan kitaplara yönelmektedir. Bu durum đ░ngilizce, Arapça gibi yaygđ▒n kullanđ▒lan dillerdeki kitaplarđ▒n Ů?ansđ▒nđ▒ artđ▒rđ▒yor.

Kendi ülkemizin yazarlarđ▒nđ▒n kitaplarđ▒nđ▒n tanđ▒tmak, yazarlarđ▒ sembol isimler haline getirmek yine bize düŮ?mektedir. Bu iŮ?i özel giriŮ?imcilik ile yada sivil toplum kuruluŮ?larđ▒ ile yürütmek mümkün deđ?ildir. Bu konuda görev devletimize düŮ?mektedir. Devletimiz üçüncü kapsamlđ▒ tercüme hareketini projelendirip baŮ?latmalđ▒dđ▒r. Tercüme hareketi kapsamđ▒nda yakđ▒n tarihin mütefekkirlerinin külliyatlarđ▒ Arapça ve đ░ngilizceye tercüme edilmelidir. Ayrđ▒ca bu kapsamda Süleymaniye Kütüphanesi┬?ndeki eserlerin hem Türkçesi, hem matbu Arapçasđ▒ hem de đ░ngilizcesi oluŮ?turulmalđ▒dđ▒r. Tercüme hareketinin sonucunda Devletimiz tarafđ▒ndan tercüme ettirilen kitaplar, kađ?đ▒da basđ▒lmayđ▒p, elektronik kitap (e-kitap) olarak yayđ▒nlanmalđ▒dđ▒r.

 

http://www.haberkita.com/medeniyetlerin-sembol-isimleri-makale,216772.html


Medeniyetlerin sembol isimleri : Google'da Ara
Medeniyetlerin sembol isimleri


 
 
Bu Haberi Arkada■řma G÷nder :
 
Adřnřz / Soyadřnřz :
E-mail Adresiniz :
Arkada■řnřzřn Adř :
Arkada■řnřzřn E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAŢL :  
 
 
 
 
 
 
        YEMEK

  ├?AMLICA┬?DA ET RESTAURANT VE STEAKHOUSE


         ─░stanbul Büyük ┼?ehir Belediyesine ba─?l─▒ Çaml─▒ca Sosyal Tesisleri ve di─?er tesislerde eski Tesis Müdürlerinden Selami DEM─░RTA┼? yeni

  JAWHARA KONAK MEKKE ├?EKMEK├?Y M├?FT├?S├?N├?


            Mekke’nin en ünlü restaurant─▒ Jawhara Konak Mekke ─░stanbul Çekmeköy ─░lçe Müftüsü Muhammet SU─░&Cced

 
 
T▄M YAZARLAR           ANKET
24 haziran se├žimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?
% 24 √ Toplam : 7 - CUHUR ─░TT─░FAK─░
% 44 √ Toplam : 13 - M─░LLET ─░TT─░FAKI
% 20 √ Toplam : 6 - HDP
% 14 √ Toplam : 4 - H─░├? B─░R─░
   

           EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
  EN SON EKLENEN V─░DEOLAR
 
 
 RSS ę 2010 Adil Haber Yorum TŘrkiye'nin Haber Sitesi
Site iceri­inin telif hakkř bildirilmeksizin kullanřlmasř yasaktřr
Gizlilik Ţlkeleri | Kullanřm Ko■ullarř | KŘnye | Reklam | Ţleti■im  
rapid.web.tr || Coder / Dizayner
info@rapid.web.tr